Politika privatnosti

Ovde ćemo se međusobno malo bolje upoznati, ali budite uvereni da ćemo pažljivo i odgovorno postupati sa svim informacijama koje nam poverite. Vaše podatke ćemo obrađivati isključivo u svrhe za koje smo ih prikupili.

Politika privatnosti

O Politici privatnosti

SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana (u daljem tekstu nazvana "kompanija" ili "SETCCE"), kao kontrolor podataka, posvećuje se pažljivom postupanju sa ličnim podacima i njihovom obradom isključivo u svrhe za koje su prvobitno prikupljeni. Kompanija obrađuje lične podatke u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, kao i o stavljanju van snage Direktive 95/46/EC (u daljem tekstu "Opšta uredba o zaštiti podataka") i drugim primenjivim zakonodavstvom iz oblasti zaštite ličnih podataka.

Svrha Politike privatnosti je informisanje korisnika web stranice kompanije i drugih pojedinaca (u daljem tekstu takođe nazvanih "pojedinci") o svrhama i pravnoj osnovi za obradu ličnih podataka od strane kompanije, kao i njihovim pravima u ovoj oblasti. U isto vreme, Politika privatnosti takođe pruža dodatna pojašnjenja o saglasnosti za obradu ličnih podataka.

Kompanija posebno vodi računa o sigurnosti vaših ličnih podataka. Svi podaci koje dostavite tretiraju se kao poverljivi. Vaše lične podatke obrađujemo sa najvećom pažnjom, uz poštovanje primenjivog zakonodavstva i najviših standarda rukovanja podacima. Naša pažljiva pažnja prema sigurnosti vaših ličnih podataka uključuje odgovarajuće organizacione mere, radne postupke i napredna tehnološka rešenja, a takođe uzimamo u obzir priznate najbolje prakse u cilju obezbeđenja što efikasnije zaštite vaših ličnih podataka.

Pri tome koristimo odgovarajući nivo zaštite i razumne fizičke, elektronske i administrativne mere kojima se lični podaci štite od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene ili neovlašćenog otkrivanja, a lični podaci koji su preneti, sačuvani ili na drugi način obrađeni, štite se od neovlašćenog pristupa.

Lični podaci koje kompanija prikuplja

Ako ste samo posetilac web stranice, informacije o vama prikupljamo samo putem kolačića. Da bismo odgovorili na upit koji ste poslali putem obrasca "kontaktirajte podršku" (na web stranici) i za potrebe poslovne komunikacije, obrađujemo sledeće lične podatke:

 • Ime i prezime;
 • Email adresa;
 • Poruka.

Za slanje biltena (newslettera), obrađujemo sledeće lične podatke:

 • Ime i prezime;
 • Email adresa;

Kada se prijavite (formular za registraciju) kako bismo vas kontaktirali telefonskim pozivom, prikupljamo sledeće podatke:

 • Ime i prezime,
 • Email adresa,
 • Naziv kompanije,
 • Broj telefona.

Obrada navedenih ličnih podataka zasniva se na vašem ličnom pristanku. Lične podatke čuvamo dok se ne ostvari svrha ili dok pristanak ne bude povučen. U slučaju da nas kontaktirate putem online obrasca "kontaktirajte podršku", obrađujemo vaše lične podatke u svrhu komunikacije s vama, što predstavlja naš opravdani interes u skladu sa članom 6(1)(f) Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Kompanija koristi platformu koju pruža ActiveCampaign, LLC., 1 North Dearborn St, Chicago, IL 60602 za slanje emailova kada se prijavite za bilten.

Na osnovu opravdanog zahteva, kompanija može otkriti lične podatke nadležnim državnim organima ako postoji pravni osnov za to. Na primer, kompanija će odgovoriti na zahteve sudova, agencija za sprovođenje zakona i drugih državnih tela, što može uključivati i državna tela drugih država članica EU.

Svoj pristanak za obradu ličnih podataka možete povući u bilo koje vreme tako što ćete poslati zahtev na  gdpr@setcce.com ili podneti pismeni zahtev na adresu kompanije (SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana).

1. Kategorije pojedinaca čiji se lični podaci obrađuju

Ova Politika privatnosti namenjena je svim posetiocima naše web stranice ili pojedincima koji postave pitanje putem obrasca "kontaktirajte podršku", prijave se za bilten ili pristanu na telefonski kontakt.

2. Prava pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka

Obezbeđujemo ostvarivanje vaših prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka bez nepotrebnog odlaganja. Odgovorićemo na vaš zahtev u roku od jednog meseca od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti i velikog broja zahteva, ovaj rok možemo produžiti za najviše dva dodatna meseca.

Ako produžimo rok, obavestićemo vas o produženju u roku od jednog meseca od dana prijema zahteva, zajedno sa razlozima za produženje. Ako postoji osnovana sumnja o identitetu osobe koja podnosi zahtev u vezi sa nekim od svojih prava, možemo zatražiti dodatne informacije potrebne za potvrdu identiteta osobe na koju se lični podaci odnose.

Ako su zahtevi osobe na koju se odnose lični podaci očigledno neosnovani ili prekomerni, posebno zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, kompanija može:

 • Naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja traženih informacija ili komunikacije ili preduzimanja traženih radnji, ili
 • Odbiti da postupi po zahtevu.

Obezbeđujemo vam sledeća prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka:

 • Pravo na pristup podacima;
 • Pravo na povlačenje pristanka;
 • Pravo na ispravku;
 • Pravo na brisanje ("pravo na zaborav");
 • Pravo na ograničenje obrade;
 • Pravo na prigovor.

Ova prava možete ostvariti podnošenjem pisanog zahteva na adresu kontrolora podataka ili slanjem emaila na  gdpr@setcce.com . Odjavljivanje sa biltena (povlačenje pristanka ili prigovor) moguće je u bilo koje vreme klikom na odgovarajući link u primljenim biltenima. Kada podnesete zahtev elektronskim putem, pružićemo informacije elektronski, ukoliko to nije drugačije zahtevano.

Ako vaše podatke obrađujemo na osnovu legitimnog interesa u marketinške svrhe, možete uložiti prigovor na tu obradu u bilo koje vreme.

Prestaćemo da obrađujemo vaše lične podatke osim ako ne dokažemo preovlađujuće opravdane razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

Povlačenje saglasnosti za obradu ličnih podataka odnosi se samo na lične podatke koji se obrađuju na osnovu vaše saglasnosti za obradu ličnih podataka. Važeća saglasnost za obradu ličnih podataka je poslednja data saglasnost koju smo primili. Mogućnost povlačenja saglasnosti za obradu ličnih podataka ne predstavlja jednostrano pravo na raskid poslovnog odnosa između pojedinca i kompanije.

3. Pravo na podnošenje prigovora u vezi sa obradom ličnih podataka

Imate pravo da podnesete prigovor u vezi sa obradom vaših ličnih podataka. Prigovore možete poslati putem emaila na  gdpr@setcce.com ili putem pošte na adresu SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

Ako ne odgovorimo na vaš zahtev u zakonskom roku ili odbijemo vaš zahtev, imate mogućnost podnošenja prigovora Povereniku za informacije.

Takođe imate pravo da podnesete prigovor direktno Povereniku za informacije ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši slovenačke propise ili propise EU o zaštiti ličnih podataka.

Ako ste ostvarili pravo na pristup podacima i nakon primanja odluke smatrate da pruženi lični podaci ne odgovaraju podacima koje ste tražili ili da niste dobili sve tražene lične podatke, možete podneti obrazložen prigovor kompaniji u roku od 15 dana pre podnošenja prigovora Povereniku za informacije. O vašem prigovoru moramo odlučiti kao o novom zahtevu u roku od pet radnih dana.

4. Završne odredbe

Za pitanja koja nisu regulisana ovom Politikom privatnosti, primenjuje se važeće zakonodavstvo iz oblasti zaštite ličnih podataka.

Kompanija ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koju pojedinac pretrpi usled pružanja netačnih, lažnih, nepotpunih ili zastarelih podataka koji se odnose na tog pojedinca. Kontrolor podataka odgovoran je za štetu nastalu obradom samo ako ne ispuni obaveze propisane Opštom uredbom o zaštiti podataka ili zakonodavstvom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka, ili ako postupa suprotno njenim odredbama. Kompanija je oslobođena odgovornosti ako dokaže da nije odgovorna za događaj koji je prouzrokovao štetu.

Kompanija zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti. Trenutna Politika privatnosti uvek je objavljena na web stranici kompanije.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa Politikom privatnosti ili podacima koje čuvamo o vama, kompanija će rado pružiti odgovore. Sve upite i zahteve možete poslati na:

SETCCE d.o.o.
Tehnološki park 21,
1000 Ljubljana
E-mail:  info@setcce.com
Tel. Št.: 01 620 45 00

Kontaktirajte našu prodaju