Pravilnik zasebnosti

Tukaj se bomo malo bolje spoznali, vendar ste lahko prepričani, da bomo z vsemi podatki, ki nam jih boste zaupali, ravnali skrbno in odgovorno. Obdelovali jih bomo zgolj v namene, za katere smo jih zbrali.


Pravilnik zasebnosti

Pravilnik zasebnosti 

Družba SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba ali SETCCE) se kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje, da s pridobljenimi osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje zgolj za namene za katere so bili prvotno zbrani. Družba osebne podatke obdeluje skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«) in ostalo veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. 

Namen Pravilnika o zasebnosti je seznanitev uporabnikov spletne strani družbe ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi: »posamezniki«) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe ter pravicami posameznikov na tem področju. Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti tudi dodatno pojasnjuje privolitev v obdelavo osebnih podatkov. 

Družba nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela, naprednimi tehnološkimi rešitvami ter z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov upoštevamo pa tudi priznane dobre prakse. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. 

1. Osebni podatki, ki jih zbira družba 

Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo    piškotkov  

Za namen odgovora na vprašanje, ki ste ga podali v obrazec  »kontaktirajte podporo« (na spletni strani) in izvajanje poslovne komunikacije obdelujemo naslednje osebne podatke: 

 • Ime in priimek; 
 • Elektronski naslov; 
 • Sporočilo. 

Za namen pošiljanja novic (Newsletter) obdelujemo naslednje osebne podatke: 

 • Ime in priimek; 
 • Elektronski naslov;

Obdelava navedenih osebnih podatkov temelj na vaši osebni privolitvi. Osebne podatke hranimo do preklica namena oz. privolive. V primeru, ko nas kontaktirate preko spletnega obrazca »kontaktiraj podporo«, vaše osebne podatke obdelujemo za namen komunikacije z vami, kar predstavlja naš zakoniti interes po točki 6/1(f) GDPR. 

Družba za pošiljanje elektronskih sporočil, ko se prijavite na pošiljanje e-novic uporablja platformo ponudnika ActiveCampaign, LLC., 1 North Dearborn St, Chicago, IL 60602. 

Družba lahko na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke pristojnim državnim organom, v kolikor imajo za to zakonsko podlago. Družba se bo npr. odzvala na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU. 

 2. Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo 

Ta Pravilnik o zasebnosti je namenjen vsem, ki obiščete našo spletno stran ali pošljete vprašanje v obrazcu Kontaktiraj podporo ali se prijavite na pošiljanje e-novic. 

 3. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov 

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v največ enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo. 

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko družba: 

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja
  ahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.  

Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov: 

 • pravico do dostopa do podatkov; 
 • preklic priolitve; 
 • pravico do popravka; 
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«); 
 • pravico do omejitve obdelave; 
 • pravico do ugovora. 

Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko elektronske pošte na gdpr@setcce.com. Odjava od e-novic (preklic privolitve oziroma ugovor) je možna kadarkoli s klikom na odjavno povezavo v prejetih e-novicah. Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče, zagotovimo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače. 

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate. 

Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

Umik privolitve v obdelavo osebnih podatkov se nanaša le na osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi vaše privolitve v obdelavo osebnih podatkov. Veljavna je vaša zadnja podana privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki smo jo prejeli. Možnost preklica privolitve v obdelavo osebnih podatkov ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika z družbo. 

4. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov 

Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, lahko pošlje na elektronski naslov  gdpr@setcce.com  ali po pošti na naslov SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. 

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. 

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. 

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri družbi v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. 

5. Končne določbe 

Za vse, kar ni urejeno s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov. 

Družba ne odgovarja za škodo, ki bi posamezniku nastala, ker je upravljavcu posredoval napačne, lažne, nepopolne ali zastarele podatke, ki se nanašajo na posameznika.      
Upravljavec je odgovoren za škodo, ki jo povzroči obdelava, le kadar ne izpolnjuje obveznosti, ki jih zahteva Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov ali zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ali kadar je ravnal v nasprotju z določbami le-te. Družba je izvzete od odgovornosti, če dokaže, da v nobenem primeru ni odgovorna za dogodek, ki povzroči škodo.

Družba si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti. Veljaven Pravil o zasebnosti je vedno objavljen na spletni strani družbe.  

V primeru vprašanj o Pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, vam bo družba z veseljem odgovorila.      
Vsa vprašanja in zahtevke lahko posredujete na:

SETCCE d.o.o.
Tehnološki park 21,
1000 Ljubljana
E-mail:  info@setcce.com
Tel. Št.: 01 620 45 00

Kontaktirajte prodajo