Splošni pogoji za uporabo storitve BetrSign® eID

 

Splošni pogoji za uporabo storitve BetrSign® eID za kreiranje, hrambo, upravljanje in uporabo elektronskih identitet ter avtentikacijo s sredstvi elektronske identifikacije (v nadaljevanju: Splošni pogoji) določajo pogoje izvajanja in uporabe storitve BetrSign® eID za fizične osebe, obseg teh storitev ter medsebojne pravice in obveznosti uporabnikov te storitve in podjetja SETCCE d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Tehnološki park 21, kot odgovornega ponudnika in izvajalca storitve (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti splošni pogoji predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom in uporabniki BetrSign® eID.

 

Predmet storitve

Uporabnik pridobi s sprejetjem splošnih pogojev za uporabo storitve BetrSign® eID pravico do kreiranja in uporabe elektronske identitete in z njo povezanih sredstev elektronske identifikacije (uporabniško ime, geslo, OTP,…), ki jih uporablja za avtentikacijo do povezanih spletnih storitev.

Uporabnik pridobi elektronsko identiteto in pripadajoče sredstvo elektronske identifikacije za nedoločen čas.

S sprejetjem Splošnih pogojev postane ponudnik obdelovalec osebnih podatkov uporabnika, ki so potrebni za uporabo storitve BetrSign® eID. V primeru, da uporabnik Splošnih pogojev ne sprejme, ne more uporabljati storitve BetrSign® eID.

 

Izvajanje storitve BetrSign® eID

Uporaba in izvajanje storitve BetrSign® eID omogoča:

 • Registracijo uporabnika v storitev BetrSign® eID. Pri tem uporabnik poda ali potrdi svoje osebne podatke ter pridobi elektronsko identiteto in pripadajoče sredstvo elektronske identifikacije (npr. uporabniško ime, geslo,…),
 • Prijavo uporabnika z obstoječim sredstvom elektronske identifikacije BetrSign® eID. Na podlagi prijave lahko pridobi uporabnik dostop do željene spletne storitve, povezane z BetrSign® eID pod pogojem, da se je prijavil s sredstvom elektronske identifikacije ustrezne ravni zanesljivosti,
 • Urejanje nastavitev uporabniškega profila: uporabnik ureja osebne podatke, ki jih je sam posredoval ter ukine elektronsko identiteto pri BetrSign® eID,
 • Uporabnik lahko uporabo storitve BetrSign® eID kadar koli prekine v delu za urejanje uporabniškega profila storitve BetrSign® eID.

 

Tehnični pogoji za uporabo storitve BetrSign® eID

Za uporabo BetrSign® eID potrebuje uporabnik poleg elektronskega naslova osebni računalnik ali mobilno napravo (mobilni telefon, tablični računalnik itn.) z dostopom do interneta, s strani proizvajalcev podprtimi različicami spletnih brskalnikov in operacijskih sistemov. Za nedelovanje BetrSign® eID v starejših različicah operacijskih sistemov, ki uradno več niso podprte s strani proizvajalca, ponudnik ni odgovoren. Storitev BetrSign® eID lahko deluje tudi v starejših nepodprtih različicah brskalnikov, vendar lahko pride do okrnjenega ali popačenega izgleda strani.

Pogoj za uporabo je tudi dostop in posredovanje uporabnikovega veljavnega e-poštnega naslova.

 

Odgovornost uporabnika

Uporabnik sme uporabljati storitev BetrSign® eID izključno za lastno uporabo.

Uporabnik jamči, da so osebni podatki, ki jih je posredoval točni in da so povezani z uporabnikom. Ni dovoljeno uporabljati žaljivih podatkov ali drugih podatkov, ki bi navajali na sovražni govor.

Uporabnik je dolžan vse morebitne spremembe svojih podatkov posodobiti v uporabniškem profilu storitve BetrSign® eID.

Uporabnik mora varovati zaupnost sredstev elektronske identifikacije in jih uporabljati v skladu z navodili v teh Splošnih pogojih. V primeru zlorabe storitve BetrSign® eID ali malomarnega ravnanja, je uporabnik lahko odškodninsko ali kazensko odgovoren.

Uporabnik ne sme pooblastiti ali predati sredstev elektronske identifikacije drugim osebam oziroma kakorkoli drugače omogočiti uporabo njegovih sredstev elektronske identifikacije drugim osebam. V primeru kršitev navedenega, uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo.

Uporabnik ne sme uporabljati storitve BetrSign® eID za nelegalne namene.

Uporabnik ne sme pridobivati, zbirati ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov.

V primeru suma zlorabe uporabnikovih sredstev elektronske identifikacije, je uporabnik dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Na podlagi obvestila ponudnik onemogoči uporabo sredstev elektronske identifikacije.

 

Pravice in odgovornost ponudnika ter varstvo podatkov

Storitev BetrSign® eID je praviloma dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu.

Ponudnik zagotavlja, da so vsi osebni podatki, sredstva elektronske identifikacije in druge informacije (v nadaljevanju Podatki), do katerih ima dostop zaradi izvajanja storitve BetrSign® eID, skrbno varovani skladno z zakonodajo.

Ponudnik se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo razkrival osebam, ki jih ni pooblastil za uporabo storitve BetrSign® eID. Osebe, ki pri ponudniku sodelujejo pri izvajanju storitve, imajo urejeno zavezujočo izjavo o varovanju in zaupnosti podatkov.

Ponudnik zagotavlja varnost obdelave in hrambe podatkov v skladu z organizacijskimi ukrepi storitev BetrSign® eID, ukrepi za zagotavljanje informacijske varnosti, varovanja podatkov in poslovne zaupnosti ter s tem tudi preprečujejo zlorabo podatkov uporabnika.

Ponudnik si pridržuje pravico do ukinitve uporabnikove elektronske identitete v primeru večkratnih neuspešnih poskusov prijave.

Ponudnik storitve BetrSign® eID si pridružuje pravico do spremembe kateregakoli dela sistema in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez predhodnega obvestila.

Ponudnik zagotavlja gostovanje informacijskega sistema in varnostne kopije sam ali s podizvajalci na območju Evropske unije, za katere jamči, kot da bi storitve opravil sam.

 

Omejitev odgovornosti ponudnika

Ponudnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do storitve BetrSign® eID zaradi tehničnih razlogov, vzdrževanja ali zamenjave opreme. Ponudnik ne jamči za dostopnost do BetrSign® eID ob morebitnih izpadih v komunikacijskih omrežjih ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih oseb (električno napajanje ipd.) ter višji sili.

Ponudnik ne odgovarja uporabniku za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo ali pomanjkljivost, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi tehničnih težav oziroma nezmožnosti uporabe BetrSign® eID.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku posredoval napačne, lažne, nepopolne ali zastarele podatke, ki se nanašajo na uporabnika.

Ponudnik ne odgovarja za nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe ali neznanja uporabnika.

Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi izgubljenih, posredovanih ali kakorkoli drugače zlorabljenih podatkov in ki jo je povzročil uporabnik, ponudnikov naročnik ali tretje osebe.

V primeru zlorabe storitve BetrSign® eID lahko ponudnik uporabniku nemudoma omeji ali odpove dostop do storitve BetrSign® eID.

 

Obdelava osebnih podatkov

Ponudnik za namen izvajanja storitve BetrSign® eID pridobiva, obdeluje in hrani osebne podatke uporabnika ter sredstva elektronske identifikacije in tako nastopa v vlogi upravljavca osebnih podatkov. Ponudnik obdeluje osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebne podatke hrani ponudnik do preklica namena ali uresničevanja pravice do izbrisa. Uporabnik, se v teh Splošnih pogojih obravnava kot posameznik, kot ga določa zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov temelji na osebni privolitvi uporabnika s Splošnimi pogoji. S strani uporabnika sprejeti Splošni pogoji so pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja ponudnik. Obdelava navedenih osebnih podatkov za namene določene v prejšnjem odstavku je pogoj za uporabo storitev BetrSign® eID. V primeru, da se uporabnik ne strinja s Splošnimi pogoji, storitve BetrSign® eID ne more uporabljati.

Zbrane osebne podatke ponudnik ne posreduje tretjim osebam ali drugim organizacijam, z izjemo povezanih spletnih storitev v katere se želi uporabnik prijaviti z uporabo storitve BetrSign® eID.

Ponudnik se kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje, da s pridobljenimi osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje zgolj za namene, za katere so bili prvotno zbrani.

Ponudnik za namen uporabe storitve BetrSign® eID obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika: ime, priimek, e-mail, telefonska številka in država (za potrebe enkratnega gesla) in ostale osebne podatke, ki jih določi upravljalec, uporabnik pa predhodno poda privolitev.

Ponudnik lahko na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke pristojnim državnim organom, v kolikor imajo za to zakonsko podlago. Ponudnik se bo npr. odzval na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

V času upravljanja z osebnimi podatki ima uporabnik skladno z veljavno zakonodajo možnost uresničevanja pravic do:

 • dostopa,
 • popravka,
 • prenosljivosti,
 • ugovora,
 • omejitve in
 • izbrisa posredovanih osebnih podatkov.

Uresničevanje uporabnikovih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov ponudnik zagotavlja brez nepotrebnega odlašanja. O zahtevi ponudnik odloči v največ enem mesecu po prejemu zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljša za največ dva dodatna meseca. Če podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju uporabnika obvesti v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem pravic ponudnik sprejema na elektronskem naslovu gdpr@setcce.com ali po pošti na naslov SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto uporabnika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko ponudnik zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve uporabnika očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko ponudnik:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Uporabnik ima, v primeru, da ponudnik o zahtevi ne odloči v zakonskem roku ali v primeru, da zahtevo zavrne, možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Prav tako ima uporabnik pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

 

Prenehanje izvajanja storitve

V primeru prenehanja izvajanja storitve BetrSign® eID bo ponudnik iz svojih sistemov odstranil vse podatke, ki se nanašajo na uporabnika, v predpisanem roku enega meseca, ter uporabnike o tem obvestil z objavo na uradni spletni strani ponudnika.

 

Tehnična pomoč

V primeru težav ali vprašanj lahko uporabniki pošljejo sporočilo na e-naslov support@betrsign.com ali pokličejo od ponedeljka do petka z izjemo državnih praznikov na naslednje telefonske številke:

 • v delovnem času med 8h in 16h: 05 90 74 660,
 • izven delovnega časa med 16h in 21h: 031 632 118.

 

Kršenje splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do storitve BetrSign® eID.

Če uporabniki s svojim ravnanjem povzročijo ponudniku kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarjajo.

Morebitne kršitve pri uporabi BetrSign® eID s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku z elektronsko pošto na e-naslov support@betrsign.com ali pisno na naslov sedeža družbe SETCCE d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

 

Končne določbe

Ponudnik lahko obstoječe splošne pogoje spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila ali strinjanja uporabnikov.

Ti splošni pogoji veljajo od 5. 7. 2022 dalje.

Kontaktirajte prodajo